top of page

algemene voorwaarden

 

Cursusjaar
 

Het cursusjaar loopt gelijk aan een schooljaar voor het basis- en voortgezet onderwijs, welke worden gehanteerd in Noord Nederland. De onderwijs vakanties welke gehanteerd worden in regio Noord Nederland zijn van toepassing op dit betreffende cursusjaar.

Individuele en duo lessen

Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen (wekelijks), 5 lessen (om de week) of een losse les. De lessenreeks start bij het inplannen van de eerste lesdatum en is vanaf dan 13 weken geldig. Lessen worden vooruit ingepland samen met docent en student met voorkeur voor een vaste lesdag en lestijd. 

Pakketten:

Losse les (45 minuten per les)

10 lessenreeks (30 of 45 minuten per les) 

5 lessenreeks (45 minuten ler les)

 

Inschrijven
 

Inschrijven jaarcursus (koor)

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Bij plaatsing voor lessen verbindt de cursist zich voor het gehele cursusjaar of bij latere inschrijving voor het resterende gedeelte daarvan met stilzwijgende verlenging voor het volgende cursusjaar; voorgaande geldt met uitzondering van kortere cursussen en workshops. Zodra de cursist een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

 

Inschrijven korte cursus of individuele lessen

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing geldt op volgorde van binnenkomst. Daarna wordt het lesgeld in rekening gebracht. Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door (groepslessen).


 

Algemene voorwaarden en AVG

 

Akkoord algemene voorwaarden

Bij het inschrijven via het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden en committeert de cursist zich tot de desbetreffende cursus. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens worden in vertrouwen behandeld en uitsluitend gebruikt t.b.v. de lespraktijk en bedrijfsadministratie. De persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum en cursus. De gegevens worden bewaard zo lang de cursist les bij Amsterdam Zang Academie geniet en worden verwijderd zodra de cursist geen les meer bij ons volgt. De gegevens zijn beschermd: al onze bedrijfsinformatie is offline opgeslagen. Wij delen de gegevens niet met derden. De cursist heeft ten alle tijde recht op inzage, correctie en recht op verwijdering van de gegevens. 

Opzegging/Beëindiging
 

Individuele of duo zangles: 10 lessenreeks (wekelijks), 5 lessenreeks (om de week), losse les

Een individuele of duo reeks van 1, 5 of 10 lessen is 13 weken geldig en kan niet tussentijds worden opgezegd.

Er wordt geen restitutie verleend. 

Jaarcursus (koor)

Het jaar is ingedeeld in 2 zangtermijnen: zangtermijn 1 loopt van september tot en met februari en zangtermijn 2 loopt van maart tot en met augustus. Het opzeggen van de lessen kan eens per zangtermijn en dient te gebeuren 3 weken voor het aflopen van het termijn. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven. Bij een niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

 

Tussentijds opzeggen

Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst mbt een jaarcursus is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven en Amsterdam Zang Academie besluit of zij de opgegeven reden voor tussentijdse opzegging accepteert. Tussentijds opzeggen geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend van het lopende zangtermijn. 

 

Bij het tussentijds opzeggen of  beëindigen van de overeenkomst om corona-gerelateerde redenen wordt geen restitutie verleend. Er zal gezocht worden naar vervangende lesmogelijkheden. (Voorbeeld: online lessen in plaats van fysiek)

Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken)

Tussentijds beëindiging van de korte cursussen en workshops is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend.

Bij het opzeggen of tussentijds beëindigen van de overeenkomst om corona-gerelateerde redenen wordt geen restitutie verleend. Er zal gezocht worden naar vervangende lesmogelijkheden. (Voorbeeld: online lessen in plaats van fysiek)

Betaling lesgelden
 

 

Na het inplannen van de eerste les gaat de student akkoord met afname van lessen en is de cursist verplicht het cursusgeld te betalen van de betreffende periode of cursus. Betaling van het cursusgeld dient op basis van vooruitbetaling. De cursist ontvangt een factuur welke afhankelijk van de duur in (maximaal 2) termijnen betaald kan worden. De factuur dient 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet. Restitutie wordt niet verleend. Voor leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar geldt een wettelijke btw-lesgeldverhoging van 9% of 21% op de gehanteerde tarieven.

Afwezigheid docent Amsterdam Zang Academie
 

Wanneer lessen die wegens afmelding door de docent niet doorgaan wordt samen met de cursist(en) gezocht naar een inhaalmoment. Wanneer dit niet lukt binnen de lessenreeks, heeft de cursist recht op een inhaalmoment buiten de lessenreeks, in overleg met de docent.

Beeldmateriaal
 
De cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal waar de cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
Verhinderd
 
Individueel of duo les

Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesmoment, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail, sms of WhatsApp bericht af te melden bij de docent. Een gemiste les kan worden ingehaald in de betreffende lessenreeks. Een reeks (10 lessen wekelijks, 5 lessen om de week) heeft een geldigheidsduur van 13 weken. De cursist dient hier zelf contact over op te nemen met de docent. Wordt deze les niet benut binnen de lessenreeks, wordt deze als gegeven beschouwd. Indien een leerling binnen de betreffende lessenreeks nóg een (of meerdere) les(sen) verzuimt heeft de leerling geen recht op nog een inhaalles.

Bij een latere afmelding dan 24 uur worden de kosten van de les in rekening gebracht en als gegeven beschouwd. 

 

Wanneer er een student bij de duo les afwezig is wordt de betreffende les wel in rekening gebracht (duo partner volgt dan alleen de betreffende zangles). 

 

Bij het annuleren van de les omtrent corona-gerelateerde redenen wordt geen restitutie verleend. Er zal overleg gepleegd worden over een manier waarop er voor beide partijen een (tijdelijke) aanvaardbare oplossing kan worden bereikt. (Voorbeeld: online lessen in plaats van fysiek)

 
Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken) en jaarcursus (koor)
Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan niet worden ingehaald gezien het een koor of  groepsles betreft, de kosten van de les worden in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
 

Amsterdam Zang Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

 

Geldigheidsduur cursussen

 

Een individuele of duo lessenreeks van 10 lessen (wekelijks), 5 lessen (om de week) of 1 losse les is 13 weken geldig vanaf het ingaan van de eerste les. Na 13 weken verloopt de lessenreeks, er wordt geen restitutie verleend. 

 

Een groepscursus van 12 of 20 weken  is enkel geldig gedurende de periode van de betreffende cursus. (Voor verhindering en aan/afwezigheid groepslessen, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend.

 

Een jaarcursus is het betreffende lesjaar geldig (voor verhindering en aan-afwezigheid jaarcursus, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend. 

Intellectueel eigendom
 

Alle rechten met betrekking tot lesmateriaal, producten en cursussen die worden ontwikkeld of gebruikt komen toe aan Amsterdam Zang Academie. 

bottom of page