© 2020 Copyright by Amsterdam Zang Academie. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten

  • Black YouTube Icon
  • Facebook B&W
  • Instagram B&W
  • Twitter B&W

algemene voorwaarden

 

Cursusjaar
 

Het cursusjaar loopt gelijk aan een schooljaar voor het basis- en voortgezet onderwijs, welke worden gehanteerd in Midden Nederland. De onderwijs vakanties welke gehanteerd worden in regio Midden Nederland zijn van toepassing op dit betreffende cursusjaar.

Individuele/duo lessen

 

Het cursusjaar is opgedeeld in vier periodes van ieder 10 weken. Binnen deze periodes is het mogelijk om iedere week 1x per week les te krijgen (10 lessen) of om iedere twee weken les te krijgen (5 lessen). De gekozen hoeveelheid lessen wordt afgenomen binnen de periode. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een keer niet kan. Hiervoor zijn de inhaalweken en weekenden in het leven geroepen. Deze vinden plaats aan het einde van de periode van 10 weken. Het is mogelijk om midden in een periode te beginnen met zanglessen. De cursist zal in dit geval de aantal lessen volgen die nog haalbaar zijn in deze periode en daarna instromen in de volgende periode. 

 

Je kunt iedere periode opnieuw beslissen of je doorgaat en hoeveel lessen je wilt afnemen! !

 

Hieronder zijn de vier periodes te vinden:

 

Periodes 2020 – 2021

 

Periode 1: 17 augustus t/m 30 oktober 2020
Inhaalweek 1: 2 november t/m 6 november 2020

Periode 2: 9 november 2020 t/m 29 januari 2021
Inhaalweek 2: 1 februari t/m 5 februari 2021

Periode 3: 8 februari t/m 23 april 2021
Inhaalweekend 3: 24 en 25 april 2021

Periode 4: 26 april t/m 9 juli 2021
Inhaalweek 4:  12 t/m 16 juli 2021

Individuele lessen kunnen in overleg met de cursist en docent los van het cursusjaar ingepland worden in de vakanties. Voor een enkeling die niet in deze constructie past, bieden wij altijd nog losse lessen aan!

 

Inschrijven
 

Inschrijven jaarcursus

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Bij plaatsing voor lessen verbindt de cursist zich voor het gehele cursusjaar of bij latere inschrijving voor het resterende gedeelte daarvan met stilzwijgende verlenging voor het volgende cursusjaar; voorgaande geldt met uitzondering van kortere cursussen en workshops. Zodra de cursist een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

 

Inschrijven korte cursus of individuele lessen

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing geldt op volgorde van binnenkomst.  Tot 3 weken voor aanvang kan de cursus kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het lesgeld in rekening gebracht. Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.

Algemene voorwaarden en AVG

 

Akkoord algemene voorwaarden

Bij het inschrijven gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens worden in vertrouwen behandeld en uitsluitend gebruikt t.b.v. de lespraktijk en bedrijfsadministratie.

Uw persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum en cursus. Wij bewaren uw gegevens zo lang u les bij ons geniet en verwijderen deze zodra u geen les meer bij ons volgt. Uw gegevens zijn beschermd: al onze bedrijfsinformatie is offline opgeslagen op een externe harde schijf. Wij delen uw gegevens niet met derden. U heeft ten alle tijde recht op inzage, correctie, en recht op verwijdering van uw eigen gegevens. Ook heeft u recht op intrekking van verleende toestemming. 

Opzegging/Beëindiging
 

Jaarcursus (koor)

Het jaar is ingedeeld in 2 zangtermijnen: zangtermijn 1 loopt van september tot en met februari en zangtermijn 2 loopt van maart tot en met augustus. Het opzeggen van de lessen kan eens per zangtermijn en dient te gebeuren 3 weken voor het aflopen van het termijn. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven. Bij een niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

 

Tussentijds opzeggen

Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven en Amsterdam Zang Academie besluit of zij de opgegeven reden voor tussentijdse opzegging accepteert. Tussentijds opzeggen geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

 

Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken)

Tussentijds beëindiging van de korte cursussen en workshops is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend.

Betaling lesgelden
 

Na bevestiging van de inschrijving is de cursist verplicht het cursusgeld te betalen. 

Betaling van het cursusgeld dient op basis van vooruitbetaling. 

Voor een kortere cursus ontvangt de cursist een factuur welke afhankelijk van de duur in (maximaal 2) termijnen betaald kan worden. De factuur dient 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. Start een cursus of workshop niet, dan hoeft de cursist niet te betalen. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet.

De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij wel gehandhaafd.  Voor leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar geldt een wettelijke btw-lesgeldverhoging van 6% of 21% op de gehanteerde tarieven.

De cursussen worden afgenomen per periode. De factuur ontvangt een cursist aan het begin van het periode. De factuur dient 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. Start een cursus of workshop niet, dan hoeft de cursist niet te betalen. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet.

Afwezigheid docent Amsterdam Zang Academie
 

Wanneer lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan wordt samen met de cursist(en) gezocht naar een vervangende lesdag. Wanneer dit niet lukt heeft de cursist recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden of workshop zal de docent zorg dragen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

 

 

 

Beeldmateriaal
 
De cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal waar de cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
Verhinderd
 
Individueel of duo les

Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan worden ingehaald in de inhaalweek van die periode. De cursist dient hier zelf contact over op te nemen met de docent. Wordt deze les niet benut binnen de periode, wordt deze als gegeven beschouwd. Bij een latere afmelding dan 24 uur worden de kosten van de les in rekening gebracht. 

Wanneer er een student bij de duo les afwezig is wordt de betreffende les wel in rekening gebracht (duo partner volgt dan alleen de betreffende zangles).

 
Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken) en jaarcursus (koor)
Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan niet worden ingehaald gezien het een koor of korte cursus betreft. De kosten van de les worden wel in rekening gebracht.
 
 
 
 
Aansprakelijkheid
 

Amsterdam Zang Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

 

Geldigheidsduur cursussen

 

Een individuele of duo cursus van 5 of 10 lessen is alleen geldig in de gekozen periode van 10 weken. Een les kan worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweek.

 

Een cursus van 12 of 20 weken  is enkel geldig gedurende de periode van de betreffende cursus. (Voor verhindering en aan/afwezigheid groepslessen, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend.

 

Een jaarcursus is het betreffende lesjaar geldig (voor verhindering en aan-afwezigheid jaarcursus, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend. 

Intellectueel eigendom
 

Alle rechten met betrekking tot lesmateriaal, producten en cursussen die worden ontwikkeld of gebruikt komen toe aan Amsterdam Zang Academie.