algemene voorwaarden

 

Cursusjaar
 

Het cursusjaar loopt gelijk aan een schooljaar voor het basis- en voortgezet onderwijs, welke worden gehanteerd in Noord Nederland. De onderwijs vakanties welke gehanteerd worden in regio Noord Nederland zijn van toepassing op dit betreffende cursusjaar.

Individuele en duo lessen

 

Het cursusjaar is opgedeeld in 4 periodes van ieder 10 weken en 1 periode van 6 weken. Binnen deze periodes is het mogelijk om iedere week 1x per week les te krijgen (10 lessen) of om iedere twee weken les te krijgen (5 lessen). De gekozen hoeveelheid lessen dienen te worden afgenomen binnen de periode. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een keer niet kan. In overleg met je docent verplaats je de les binnen de periode.

 

Het is mogelijk om midden in een periode te beginnen met zanglessen. De cursist zal in dit geval de aantal lessen volgen die nog resteren voor deze periode en daarna instromen in een nieuwe periode. 

 Indeling CURSUSJAAR 2021-2022 

Periode 1: 23 augustus  t/m 8 november 2021

Periode 2: 15 november 2021 t/m 7 februari 2022

Periode 3: 14 februari t/m 2 mei 2022

Periode 4: 9 mei t/m 11 juli 2022
Periode 5: 18 juli t/m 15 augustus 2022

Individuele (inhaal) lessen kunnen in overleg met de cursist en docent los van het cursusjaar ingepland worden in de vakanties. 

Pakketten:

Losse les (1 les)

Periode lespakket (5 of 10 lessen / 1 periode) 

Half jaar lespakket (20 lessen / 2 perioden)

 

Inschrijven
 

Inschrijven jaarcursus (koor)

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Bij plaatsing voor lessen verbindt de cursist zich voor het gehele cursusjaar of bij latere inschrijving voor het resterende gedeelte daarvan met stilzwijgende verlenging voor het volgende cursusjaar; voorgaande geldt met uitzondering van kortere cursussen en workshops. Zodra de cursist een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

 

Inschrijven korte cursus of individuele lessen

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier, waarna er contact opgenoment wordt over de verdere benodigde gegevens. Plaatsing geldt op volgorde van binnenkomst. Daarna wordt het lesgeld in rekening gebracht. Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door (groepslessen).


 

Algemene voorwaarden en AVG

 

Akkoord algemene voorwaarden

Bij het inschrijven via het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden en committeert de cursist zich tot de desbetreffende cursus. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens worden in vertrouwen behandeld en uitsluitend gebruikt t.b.v. de lespraktijk en bedrijfsadministratie.

De persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum en cursus. Wij bewaren de gegevens zo lang de cursist les bij ons geniet en verwijderen deze zodra de cursist geen les meer bij ons volgt. De gegevens zijn beschermd: al onze bedrijfsinformatie is offline opgeslagen op een externe harde schijf. Wij delen de gegevens niet met derden. De cursist heeft ten alle tijde recht op inzage, correctie, en recht op verwijdering van de gegevens. Ook heeft de cursist recht op intrekking van verleende toestemming. 

Opzegging/Beëindiging
 

Jaarcursus (koor)

Het jaar is ingedeeld in 2 zangtermijnen: zangtermijn 1 loopt van september tot en met februari en zangtermijn 2 loopt van maart tot en met augustus. Het opzeggen van de lessen kan eens per zangtermijn en dient te gebeuren 3 weken voor het aflopen van het termijn. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven. Bij een niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

 

Tussentijds opzeggen

Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis. Bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven en Amsterdam Zang Academie besluit of zij de opgegeven reden voor tussentijdse opzegging accepteert. Tussentijds opzeggen geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende zangtermijn. Er wordt geen restitutie verleend.

 

Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken)

Tussentijds beëindiging van de korte cursussen en workshops is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend.

Betaling lesgelden
 

 

Na het inplannen van de eerste les gaat de student akkoord met afname van lessen en is de cursist verplicht het cursusgeld te betalen van de betreffende periode of cursus. Betaling van het cursusgeld dient op basis van vooruitbetaling. De cursist ontvangt een factuur welke afhankelijk van de duur in (maximaal 2) termijnen betaald kan worden. De factuur dient 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de zanglessen worden stopgezet. Restitutie wordt niet verleend. Voor leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar geldt een wettelijke btw-lesgeldverhoging van 9% of 21% op de gehanteerde tarieven.

Afwezigheid docent Amsterdam Zang Academie
 

Wanneer lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan wordt samen met de cursist(en) gezocht naar een vervangende lesdag. Wanneer dit niet lukt heeft de cursist recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden of workshop zal de docent zorg dragen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

 

 

 

Beeldmateriaal
 
De cursist geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal waar de cursist op voorkomt, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
Verhinderd
 
Individueel of duo les

Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan worden ingehaald in de betreffende periode. De cursist dient hier zelf contact over op te nemen met de docent. Wordt deze les niet benut binnen de periode, wordt deze als gegeven beschouwd. Bij een latere afmelding dan 24 uur worden de kosten van de les in rekening gebracht. 

Wanneer er een student bij de duo les afwezig is wordt de betreffende les wel in rekening gebracht (duo partner volgt dan alleen de betreffende zangles).

 
Korte cursus (10 weken | 12 weken | 20 weken) en jaarcursus (koor)
Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, dient hij of zij zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail of sms af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan niet worden ingehaald gezien het een koor of korte cursus betreft. De kosten van de les worden wel in rekening gebracht.
 
 
 
 
Aansprakelijkheid
 

Amsterdam Zang Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

 

Geldigheidsduur cursussen

 

Een individuele of duo cursus van 5 of 10 lessen die zijn aangekocht voor een lesperiode is alleen geldig in de betreffende periode en komen te vervallen als deze periode voorbij is. Een les kan worden ingehaald in de gehele periode en in overleg met de docent. We werken dus niet met een zogenoemde strippenkaart.

 

Een cursus van 12 of 20 weken  is enkel geldig gedurende de periode van de betreffende cursus. (Voor verhindering en aan/afwezigheid groepslessen, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend.

 

Een jaarcursus is het betreffende lesjaar geldig (voor verhindering en aan-afwezigheid jaarcursus, zie bovenstaand bericht). Er wordt geen restitutie verleend. 

Intellectueel eigendom
 

Alle rechten met betrekking tot lesmateriaal, producten en cursussen die worden ontwikkeld of gebruikt komen toe aan Amsterdam Zang Academie.